Sexual Intimacy in Male Sexual Violence Counsellors: A Vicarious Trauma Perspective 

BACP Membership number: 00992609 

Ethical Approval Code: 0089 

We are conducting an interview study into the intimate lives of male sexual violence counsellors.  

The study will involve a short online survey followed by a recorded online interview discussing your experience and will take no longer than 60 minutes. You will first be asked to complete a short demographic survey and consent form. Eligible participants will be selected in order of sign-up. You will be contacted by email with an invite to take part in a semi-structured online interview discussing your experience of working within the field of sexual violence counselling and psychotherapy and the impact of this work on your personal life. This will take no longer than 60 minutes. We understand the sensitive nature of this research and those who agree to participate will be free to skip any questions or withdraw at any time. All interviews will be recorded, and all data will be transcribed then anonymised, with recordings stored on a secure university OneDrive and deleted once the study is complete. 

Eligibility Criteria: 

  • Assigned male at birth 
  • Identify as a man 
  • Located in the UK 
  • At least one year experience as a sexual violence counsellor 
  • Currently working with at least one client 
  • Currently attending a minimum of one hour of supervision per month 
  • Member of a counselling organisation in the UK which is listed on the Professional Standards Authority’s accredited register (e.g., BACP, UKCP, NCS, etc.) 
  • Not currently undergoing treatment for your own issues relating to sexual violence or trauma. 

If you are interested in taking part in this study, please follow this link to complete our consent form and provide us with your contact details:  

https://www.psytoolkit.org/c/3.4.6/survey?s=DxscQ  

To view this survey in Welsh, follow the link below: 

https://www.psytoolkit.org/c/3.4.6/survey?s=E6mN8 

If you have any questions about this study, please contact the researcher team at simsvc2024@outlook.com  

If you wish to contact the Principal Investigator of this study, please email Prof Fay Short at f.short@bangor.ac.uk

---

Agosatrwydd rhywiol ym mywyd cwnselwyr trais rhywiol gwrywaidd: Safbwynt trawma dirprwyol 

Rhif aelodaeth Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain 00992609 

Cod Cymeradwyaeth Foesegol: 0089 

Rydym yn cynnal astudiaeth gyfweld i edrych ar fywydau cwnselwyr gwrywaidd trais rhywiol.  

Bydd yr astudiaeth yn cynnwys arolwg ar-lein byr a ffurflen gydsynio ac yna cyfweliad ar-lein yn trafod eich profiadau a ni fydd yn parhau mwy nag awr o hyd. Yn gyntaf, gofynnir i chi lenwi arolwg demograffig byr a ffurflen gydsynio. Caiff cyfranogwyr cymwys eu dewis yn ôl eu trefn gofrestru. Cysylltir â chi trwy e-bost gyda gwahoddiad i gymryd rhan mewn cyfweliad lled-strwythuredig ar-lein yn trafod eich profiad o weithio ym maes cwnsela trais rhywiol a seicotherapi ac effaith y gwaith hwn ar eich bywyd personol. Ni ddylai hyn gymryd mwy nag awr. Rydym yn ddeall natur sensitif yr ymchwil hwn a bydd y rhai sy'n cytuno i gymryd rhan yn rhydd i hepgor unrhyw gwestiynau neu dynnu'n ôl ar unrhyw adeg. Caiff pob cyfweliad eu recordio, a thrawsgrifir yr holl ddata'n ac yna ei wneud yn ddienw, gyda recordiadau'n cael eu cadw’n ddiogel ar OneDrive y brifysgol unwaith y bydd yr astudiaeth wedi'i chwblhau. 

Gofynion cymryd rhan  

 - Wedi eich dynodi’n wryw pan gawsoch eich geni 

 - Uniaethu fel dyn 

- wedi’i leoli yn y DU 

 - O leiaf blwyddyn o brofiad fel cynghorydd trais rhywiol 

-Yn gweithio gyda o leiaf un cleient ar hyn o bryd 

-Yn mynegi o leiaf un awr of goruchwyliad pob mis ar hyn o bryd 

-Aelod o sefydliad cwnsela yn y DU sydd wedi'i gofrestru gyda'r Awdurdod Safonau Proffesiynol (e.e. BACP, UKCP, NCS, ac ati) 

-Ddim yn cymryd rhan fewn triniaeth trais rhywiol eich hunan, ar hyn o bryd. 

 

Os oes gennych ddiddordeb cymryd rhan yn yr astudiaeth hon, dilynwch y ddolen hon i gwblhau ein ffurflen gydsynio a rhoi eich manylion cyswllt i ni:  

https://www.psytoolkit.org/c/3.4.6/survey?s=E6mN8  

I weld fersiwn Saesneg yr arolwg hwn, dilynwch y ddolen hon:  

https://www.psytoolkit.org/c/3.4.6/survey?s=DxscQ  

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr astudiaeth hon, mae croeso i chi gysylltu â'r tîm ymchwil: simsvc2024@outlook.com  

Os hoffech chi gysylltu â phrif ymchwilydd yr astudiaeth hon, anfonwch e-bost at yr Athro Fay Short f.short@bangor.ac.uk

---